VKS INVEST s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35 (budova A3)
140 00 Praha 4 - Krč

IČ 45271020
DIČ CZ45271020

telefon: 724 383 294

e-mail: vks@vksinvest.cz

Legislativní změny od 1. 1. 2016 pro SVJ i vlastníky

Věc: Změny v legislativě k 1. 1. 2016, týkající se Společenství vlastníků, vlastníků bytů, popř. činžovních domů.

K 1. 1. 2016 došlo k několika změnám v legislativě týkající se Společenství vlastníků jednotek, vlastníků bytů i bytových domů. Některé zásadní změny jsme se pokusili stručně sepsat a níže vám je pro vaši informovanost zasíláme.


Vyhláška č. 269/2015 Sb. ze dne 30.září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro důmtepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody.


Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

(1) Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Výši základní složky určí poskytovatel služeb.

(2) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice.


Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce

(1) Základní složka nákladů na teplo spotřebované na poskytování teplé vody činí 30 %a spotřební složka 70 % nákladů. Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů.

(2) Odečty instalovaných vodoměrů u příjemců služeb provádí poskytovatel služeb nejméně jednou ročně, vždy však ke konci zúčtovacího období.

(3) V zúčtovací jednotce, ve které u příjemců služeb nejsou instalovány vodoměry a nedošlo k dohodě všech příjemců služeb, rozdělí poskytovatel služeb spotřební složku podle průměrného počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb v zúčtovacím období nebo podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce mající vliv na odběr teplé vody zohlední poskytovatel služeb přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení. V nebytových prostorech stanoví poskytovatel služeb průměrný počet osob nebo odpovídající velikost podlahové plochy na základě odborného posouzení podle způsobu odběru a rozsahu využívání teplé vody.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2016.


Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

Začátkem letošního roku dochází i ke změně, pokud jde o placení drobných oprav v bytě a o hrazení nákladů na údržbu bytu (týká se nájemních bytů). Toto bylo dříve upraveno Nařízením vlády č. 258/96 Sb., které však bylo v souvislosti s NOZ zrušeno.

1.1.2016 nabývá účinnosti nové Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které tyto pojmy vymezuje a zpřesňuje jak práva a povinnosti pronajímatelů, tak nájemců.


Pár poznámek závěrem:

V roce 2016 se předpokládá:

  • vzrůst cen vodného a stočného o 1,73%;
  • PT, a.s. oznámila zdražení tepla o 3,3% pro odběratele ze systému Pražské teplárenské soustavy, slevu 4,7% pro domácnosti napojené na plynové zdroje v Holešovicích, nebo blokové kotelny v oblasti Libuše a Komořan;
  • regulovaná složka elektrické energie zdraží o 2,5% (PRE), neregulovaná složka ceny je závislá na v drtivé většině na tom, jaký slevový balíček odběratelé podepsali;
  • plyn
  • neregulovanou složku nebude PP,a.s. navyšovat, u regulované složky nabízí PP,a.s. slevové balíčky 11% na tři roky nebo 6,5% na dva roky;

Výše uvedené informace berte, prosím, jen jako informace Vašeho správce, který vypracoval tuto stať veden snahou o nadstandardnější přístup ke svým klientům. Je tedy možné, že se v informaci mohou vyskytnout chyby či nejasnosti. Za takové se předem omlouváme.

Ing. Ivan Švec
VKS INVEST s.r.o.

Aktuální informace