VKS INVEST s.r.o.
Révová 3242/3, 100 00 Praha 10

IČ 45271020
DIČ CZ45271020

telefon: 274 822 230
telefon: 274 822 261
fax: 274 812 815

e-mail: vks@vksinvest.cz

Společnost VKS INVEST s.r.o. nabízí kompletní servis při zajišťování správy nemovitostí. Specializujeme se zejména na správu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví Společenství vlastníků. Z výčtu činností uvádíme:


Technická provozní část
:

Zajištění služeb spojených s užíváním jednotek a provozem domů, jedná se zejména o:

 • dodávku vody, odvod srážkových a odpadních vod;
 • dodávku el. energie pro společné části domů;
 • dodávku tepla;
 • dodávku TUV;
 • odvoz pevného domovního odpadu; 
 • úklid domů včetně příslušné části chodníku;
 • zajišťování provozu STA.


Zajištění technických podmínek pro provoz domů, jedná se zejména o:

 • zajišťování oprav a udržování objektu v rozsahu spadajícím do povinností majitele domu;
 • vedení příslušné korespondence a administrativní a technické dokumentace související s prováděnou činností, uchovávat stavební a ostatní převzatou dokumentaci domů;
 • připravování podkladů, které jsou v kompetenci a držení správce pro vedení právních sporů;
 • zajištění vybavení a provozuschopnost domů, uložené právními předpisy, včetně zajištění revizí společných zařízení;
 • ochranu společných částí domů, kontrolování jejich stavu a zabezpečování proti škodám;
 • zajišťování požární prevenci objektu;
 • zajišťování potřebné dezinfekci a deratizaci objektů;
 • projednávání otázek týkajících se správy domů s orgány státní správy.


Ekonomická část:

 • provádění rozpisu úhrad služeb spojených s užíváním jednotek a správou domů a jejich vyúčtování (zálohy na služby, platby na fond oprav a správu), vyúčtování se provádí jednou za kalendářní rok;
 • provádění úhradu všech nákladů za činnosti, k jejichž zajištění je správce smluvně vázán;
 • vybírání plateb od vlastníků, kteří platí prostřednictvím služby SIPO;
 • předkládat objednateli k projednání návrhy výše záloh na náklady spojené s užíváním jednotek a správou domu a ostatních nákladů v závislosti na předpokládaných nákladech v příslušném účetním období;
 • vedení, dle platných právních předpisů, účetnictví a účetní evidence objednatele, a to zejména zpracovávání účetních dokladů, vystavování platebních příkazů k úhradě, vedení evidence měsíčních plateb, vedení knih došlých a vydaných faktur, zpracovávání roční účetní závěrky, provádění vyúčtování daně srážkové a zálohové, daňová přiznání apod., a to v případě, že takováto potřeba u Společenství nastane.
 • provádění, po předchozím odsouhlasení výborem objednatele, úhrad konkrétních nákladů za činnosti, k jejichž zajištění je správce výslovně vázán;
 • pravidelně a to čtyřikrát ročně předkládat výboru písemnou informaci o dlužnících a o výši jejich dluhu nebo nedoplatku na předepsaných měsíčních zálohách.


Podpora orgánů SVJ:

 • účast na jednání výboru společenství – jen v případě řešení mimořádných akcí, např. generální oprava střechy apod.;
 • účast na shromáždění vlastníků.


Správa nemovitostí – něco navíc:

Nad  rámec správy nemovitostí jsme schopni nabídnout i služby v oblasti inženýrských činností souvisejících s většími opravami domů, modernizací výtahů nebo např. zateplením domů.

Nabízíme služby jako je obstarání:

 • potřebných povolení k výše uvedeným akcím (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení, kolaudace aj.);
 • zpracování poptávky pro výběr zhotovitele; 
 • organizace výběrového řízení na zhotovitele;
 • provádění technického dozoru stavebníka.

Aktuální informace